لیزر

پاک کردن تاتو با لیزر

پاک کردن تاتو با لیزر

تقریباً از هر پنج بزرگسال، یک نفر حداقل یک خالکوبی دارد. اگرچه ۸۶ درصد از آنها از برند کردن بدن خود پشیمان